Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INTERNETOWEJ STRONY ZAMÓWIENIOWEJ firmy TAXI 800400400

Opisane w niniejszej Polityce Prywatności zasady mają zastosowanie do osób użytkujących internetową stronę zamówieniową zwaną dalej Stroną lub przekazujących swoje dane administratorowi danych osobowych, zwanemu też dalej Administratorem, w celu rozpoczęcia korzystania ze Strony . Celem Polityki Prywatności jest zapoznanie Użytkowników Strony z zasadami przetwarzania ich danych osobowych oraz przedstawienie Użytkownikom Strony ich uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Bylibyśmy wdzięczni za staranne zapoznanie się z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności przed dokonaniem jej akceptacji, gdyż akceptacja Polityki Prywatności stanowi też zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie sprawdza prawdziwości danych podawanych przez Użytkownika Strony, ani ich rzeczywistego powiązania z Użytkownikiem Strony. Wszelkie dane, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik Strony podaje Administratorowi dobrowolnie i akceptując niniejszy Regulamin Prywatności udziela na przetwarzanie tych danych , w tym danych osobowych, dobrowolnej zgody.

 1. Dokonywanie zmian w Polityce Prywatności.
  Treść Polityki Prywatności w wersji aktualnej jest stale dostępna przez Stronę, przy czym o wprowadzeniu istotnych zmian Administrator dodatkowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem Strony (Nowa Polityka Prywatności) lub poczty email, o ile dane poczty email Administrator będzie posiadał. Przyjmuje się, że możliwe zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności dokonywane przez Administratora nie będą powodowały, bez uzyskania zgody Użytkownika Strony , nałożenia na Użytkownika Strony dodatkowych obowiązków lub ograniczenia Jego praw. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika będzie oznaczać akceptację zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych powierzonych przez Użytkowników Strony jest: TELE TAXI 400-400 MIEJ.PRZEDS.TRANS. Gołębia 10/46 90-340 Łódź REGON: 470758632 NIP: 7280017139
  Z Administratorem można skontaktować się
  – pod adresem korespondencyjnym :
  Tele Taxi 400-400 ul. Jarosława Dąbrowskiego 225/243 93-231 Łódź
  – pod adresem poczty elektronicznej e-mail:
  krzysztof@400.pl
 3. Wykorzystywanie danych przez Administratora.
  Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkowników Strony procesom profilowania oraz nie wykorzystuje ich do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników Strony. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Strony innym podmiotom dla realizacji przez nie marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Strony są związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony oraz z procesem doskonalenia technicznego i rozwoju funkcjonalnego Strony. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony, realizowanego przez Administratora:
  – Osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi Użytkownika Strony
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w celu ich efektywnej obsługi podczas kontaktu z działem obsługi Klienta prowadzonym przez Administratora, w tym dla ograniczenia czasu udzielania pomocy przez dział obsługi Klienta oraz bezpiecznej identyfikacji Użytkownika Strony związanej z kontaktem z działem obsługi Klienta.
  – Doskonalenie Strony
  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora służy rozwojowi Strony, wykrywaniu i usuwaniu błędów Strony , wprowadzaniu nowych funkcji do Strony, wzmacnianiu ochrony użytkowników Strony.
 • Wykonanie usługi na rzecz Użytkownika Strony
  Głównym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników Strony jest świadczenie na rzecz Użytkowników usług pośrednictwa przy zamawianiu przez Użytkownika usługi przewozu taksówkowego świadczonego przez Taksówkarzy współpracujących z Administratorem oraz umożliwienie Taksówkarzom wykonanie zamówionej usługi przewozu na rzecz Użytkownika Strony Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika Strony ma też na celu kontrolę trasy przejazdu, czasu przejazdu, kwoty należnej za przejazd, czasu oczekiwania na taksówkę, wszystko to celem nadzoru i kontroli nad jakością , prawidłowością usługi świadczonej na
  rzecz Użytkowników Strony.
 • Kontrola Użytkownika Strony nad realizacją usługi
  Dane związane z przejazdami Użytkownika Strony są wykorzystywane przez Administratora w celu późniejszego umożliwienia Użytkownikowi Strony kontroli prawidłowości wykonanej usługi , w tym w zakresie kwoty zapłaconej za usługę, czasu przejazdu i trasy przejazdu .
 • Wykonanie płatności za usługę.
  Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony jest też zapewnienie Użytkownikowi Strony możliwości oszacowania płatności za usługę zamówioną za pośrednictwem Strony , a za tym oceny prawidłowości naliczenia późniejszej opłaty za tę usługę.
  – Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
  O ile Użytkownik Strony , w związku z realizacją przez Administratora i współpracującego z nim Taksówkarza usługi zamówionej za pośrednictwem Strony , łamie przepisy prawa lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego , to Administrator przetwarza dane osobowe tego Użytkownika Strony w celu uniemożliwienia w przyszłości zamówienia przez niego usług za pośrednictwem Strony. Dane związane ze zrealizowanymi przejazdami są też przechowywane przez Administratora celem dokonywania niezbędnych ustaleń w procesie dochodzenia roszczeń Użytkownika Strony wobec Taksówkarza lub Administratora świadczących usługi zamówione ze Strony lub roszczeń Taksówkarza lub Administratora wobec Użytkownika Strony związanych z wykonaną usługą przewozu zamówioną przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 • Komunikacja informacji o charakterze marketingowym.
  O ile Użytkownik Strony udzieli Administratorowi dobrowolnej , odrębnej zgody, to Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika Strony w celu dostarczania Użytkownikowi informacji marketingowych o promocjach związanych z korzystaniem ze Strony, o nowych usługach i funkcjach realizowanych przez Stronę lub informacji handlowych dotyczących Strony.
 1. Uprawnienia Użytkowników Strony związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 • Prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych.
  Na życzenie Użytkowników Strony Administrator będzie dokonywał sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełniania danych niekompletnych , na podstawie podanych w tym celu przez Użytkowników Strony danych koniecznych do uzupełnienia lub danych prawidłowych.
 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownicy Strony mogą zwrócić się do Administratora o udzielenie dostępu do ich danych osobowych, o przekazanie kopi tych danych osobowych , o potwierdzenie przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz o inne informacje , jeżeli do ich udzielenia obliguje Administratora prawo . Dla zachowania zasad bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych Administrator dołoży staranności aby uwiarygodnić , że osoba która zwraca się do Administratora o dostęp do danych osobowych jest Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania informacji, której żąda.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownik Strony ma prawo zażądania od Administratora przesłania , dotyczących go i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, do innego administratora danych osobowych.
  Użytkownik Strony ma prawo do zażądania od Administratora wydania jego wcześniej udostępnionych Administratorowi danych osobowych w powszechnie standardowym formacie do odczytu maszynowego , w tym elektronicznym oraz ma prawo do zażądania ich przekazania w takiej formie innemu administratorowi danych osobowych przez Administratora bez utrudnień ze strony Administratora.
  Administrator poinformuje Użytkownika Strony o okolicznościach lub rodzajach danych w odniesieniu do których nie przysługuje Użytkownikowi Strony prawo do przenoszenia danych, po otrzymaniu od Użytkownika Strony wiarygodnego oświadczenia mówiącego o zamiarze przenoszenia jego danych osobowych.
  – Prawo do złożenia sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych osobowych
  Użytkownik Strony może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora, jak też sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego .
 • Prawo Użytkownika Strony do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub ich
  usunięcia.
  Użytkownicy Strony mogą zażądać od Administratora wykonania ich prawa do ograniczenia przetwarzania związanych z nimi danych osobowych, przy czym jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności nie pozwalające spełnić tego żądania ,to Administrator poinformuje o tym Użytkownika Strony. Użytkownicy Strony mają prawo zażądać od Administratora usunięcia ich danych osobowych , przy czym , jeżeli zachodzą zdefiniowane przez prawo okoliczności zmuszające Administratora do odmowy wykonania tego żądania, to Administrator powiadomi o tym Użytkownika Strony. Zgodnie z prawem , dla wykonania nakazanych przez prawo obowiązków lub dla zabezpieczenia Administratorowi możliwości wykazania i dochodzenia roszczeń przeciwko Użytkownikowi Strony , Administrator w niezbędnym ku temu zakresie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony pomimo zgłoszenia przez Użytkownika Strony żądania usunięcia jego danych osobowych.
 • Prawo do wnoszenia skargi do GIODO pózn. UODO
  O ile Użytkownik Strony uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa , w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27-04-2016 , może wnieść skargę na Administratora do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pózn. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zasady realizacji praw Użytkownika Strony
  Działania Administratora wykonywane w ślad za żądaniami Użytkowników Strony związanymi z ochroną ich danych osobowych oraz udzielanie im informacji są nieodpłatne, jednakże Administrator może odmówić realizacji żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub zażądać opłaty za działania wykraczające swym zakresem poza te, do których jest zobowiązany przez przepisy prawa. Użytkownicy Strony mogą realizować swoje prawa dostępu do danych osobowych, do przenoszenia danych , do ograniczenia przetwarzania danych osobowych , do usunięcia swoich danych osobowych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo do sprzeciwu oraz wszelkie inne prawa przy wykorzystaniu poczty elektronicznej email lub przez pisemne żądania zgłaszane bezpośrednio Administratorowi , odpowiednio na adres email lub adres korespondencyjny, podane jako dane kontaktowe w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator oczekuje, że żądania Użytkowników Strony umożliwią jednoznaczną i nie budząca wątpliwości identyfikację zgłaszającego te żądania, w tym przez podanie w nich danych Użytkownika Strony oraz adresu emial określonego jako dane kontaktowe w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator udziela informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Użytkownik Strony nie wskaże w tym celu formy pisemnej. Z przyczyn uzasadnionych przez przepisy prawa Administrator może odmówić realizacji żądania Użytkownika Strony lub podania informacji , uzasadniając jednocześnie tą decyzję i przekazując to uzasadnienie wraz z odmową Użytkownikowi Strony.
 1. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Administratora.
  Następujące dane, w tym dane osobowe, przekazane bezpośrednio Administratorowi przez Użytkowników Strony, mogą być przetwarzane przez Administratora :
  – imię i nazwisko ( jeżeli zostały podane przez Użytkownika Strony zamiast hasła)
  – numer telefonu
  – adres rozpoczęcia usługi
  – adres zakończenia usługi
  – język komunikacji
  – oszacowana cena usługi
  – sposób zapłaty
  – termin podstawienia taksówki
  – uwagi ogólne dotyczące usługi oraz uwagi dotyczące specjalnych cech usługi : np. kombi/bis , klimatyzacja, przewóz zwierząt ponadto mogą być przetwarzane przez Administratora poniżej wymienione dane dodatkowo generowane w związku z realizacją usługi.
  Proces zamawiania usługi przewozu przez Użytkowników przy wykorzystaniu Strony a za tym wykonanie zamówionych usług, powoduje lub może powodować wygenerowanie danych dodatkowych w tym danych osobowych Użytkownika Strony i innych danych związanych z tym zamówieniem i jego obsługą:
  – czas rozpoczęcia i zakończenia usługi
  – czas oczekiwania na rozpoczęcie usługi
  – rodzaj wybranej usługi np. typ pojazdu
  – czas trwania usługi
  – kwota za usługę
  – sposób zapłaty : gotówka , voucher z danymi i rodzajem wybranego instrumentu voucherowego , karta płatnicza /kredytowa z danymi tej karty
  – dane lokalizacyjne Użytkownika na potrzeby danej usługi
  – niezbędne dane karty kredytowej/płatniczej
  – dane adresowe , w tym adresy wprowadzone przez Użytkownika Strony lub mogące też zawierać informacje o adresie zamieszkania
  – adres poczty elektronicznej email
  – trasę , na której była wykonywana usługa
  – adres IP i dane logowania
  – informacje o niezgodnym z prawem lub łamiącym normy współżycia społecznego zachowaniu Użytkownika Strony w trakcie wykonywania usługi , w celu zapobieżenia zdarzeniom w trakcie wykonywania usługi lub w przyszłości.
  Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio Administratorowi przez Użytkownika Strony w następujący sposób :
  – poprzez kontakt z Administratorem,
  – przy zamawianiu usług przy wykorzystaniu Strony
 2. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika Strony przetwarzanych przez Administratora Dane osobowe Użytkowników Strony niekiedy mogą być przekazywane innym podmiotom niż Administrator jedynie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania Strony i świadczenia usług przy jej użyciu oraz w przypadkach określonych przez prawo. Inne podmioty, którym Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników Strony to:
 • Osoby trzecie świadczące dla Administratora usługi przetwarzania płatności , w tym kartami kredytowymi/płatniczymi, za usługi zamówione zamówione przez Użytkowników za pośrednictwem Strony.
 • Przedstawiciele władz i organy państwowe na ich uzasadnione prawem żądanie udostępnienia danych osobowych Użytkownika Strony lub przypadku uczestnictwa Administratora w prowadzonym przez nie postępowaniu , związanym z Użytkownikiem Strony.
 • Wykonujący usługi IT na rzecz Administratora związane ze Stroną lub systemem informatycznym Administratora służącym obsłudze usług taksówkowych , którego składową jest Strona , lecz jedynie w zakresie niezbędnym i jedynie na czas wykonywania tych usług pod nadzorem Administratora , przy zapewnieniu przez Administratora w trakcie wykonywania usług IT wymaganych prawem zasad bezpieczeństwa czynności mogących mieć charakter przetwarzania danych osobowych i ochrony poufności.
 • Współpracujący z Administratorem licencjonowani Taksówkarze świadczący usługi przewozu zamawiane ze Strony , dla których to usług przewozu Administrator świadczy usługę pośrednictwa przy zamawianiu ich przez Użytkowników Strony , w związku z czym dla zrealizowania przez Taksówkarza usługi zamówionej przez Użytkownika Strony konieczne jest zezwolenie dane Administratorowi przez Użytkownika Strony na udostępnienie jego danych, w tym danych osobowych, Taksówkarzowi , przy czym wśród danych przekazywanych Taksówkarzowi mogą znajdować się:
  – adres rozpoczęcia usługi przewozu
  – adres zakończenia usługi przewozu
  – sposób zapłaty
  – żądany przez Użytkownika Strony czas rozpoczęcia usługi
  – język komunikacji
  – imię i nazwisko lub nazwisko zamawiającego usługę przewozu Użytkownika Strony lub podane przez Użytkownika zamiast imienia i nazwiska hasło identyfikujące
  – w niektórych przypadkach , na potrzeby bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem Strony , jego telefon lub email , o ile są znane Administratorowi
  – uwagi Użytkownika Strony związane ze świadczoną usługą
  Udostępnianie danych osobowych Użytkownika Strony innym odbiorcom poza powyżej określonymi Administrator będzie realizował jedynie po uzyskaniu zgody na udostępnienie od Użytkownika Strony. Administrator informuje Użytkowników Strony, że może dojść do udostępnienia lub przekazania danych , w tym danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi w przypadku przejęcia Administratora przez inny podmiot , w przypadku zbycia części lub całości przedsiębiorstwa Administratora , w przypadku połączenia Administratora z innym podmiotem lub zmiany formy prawnej Administratora czy też restrukturyzacji Administratora.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora
  Dane osobowe Użytkownika Strony są przetwarzane przez Administratora od momentu użycia Strony przez Użytkownika Strony ( naciśnięcie pola Zamawiam) w celu zamówienia usług przewozu realizowanych za pośrednictwem Administratora , do dnia usunięcia tych danych osobowych przez Administratora na żądanie Użytkownika Strony lub do dnia przymusowego usunięcia danych osobowych Użytkownika Strony dokonanego przez Administratora na skutek złamania prawa przez Użytkownika Strony lub złamania zasad współżycia społecznego w trakcie realizacji usług zamówionych za pośrednictwem Strony . W przypadku usunięcia przymusowego danych osobowych Użytkownika , o czym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator może przechowywać nie dłużej niż 3 lata niezbędne dane Użytkownika Strony dla uniemożliwienia Użytkownikowi Strony ponownego składania zamówień usług. Niezależnie od sposobu i podstawy usunięcia danych osobowych Użytkownika Strony , dane osobowe Użytkownika Strony mogą być przechowywane przez Administratora do czasu określonego w przepisach prawa upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Administrator lub Taksówkarz przeciwko Użytkownikowi Strony lub Użytkownik Strony przeciwko Administratorowi lub Taksówkarzowi, a związanych z wykonanymi usługami zamówionym za pośrednictwem Strony .
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony.
  – Zgoda Użytkownika Strony
  Użytkownik Strony może wyrażać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności oraz czyni to w sposób dobrowolny. Użytkownik Strony w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udzieloną Administratorowi na potrzeby związane z użytkowaniem Strony przez Użytkownika i obsługi złożonych za jej pośrednictwem zamówień usług Administratora oraz Taksówkarza , przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę. Użytkownik Strony może też wyrażać dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności na potrzeby marketingu , informacji o nowych funkcjach i usługach , promocjach wszystko to w zakresie związanym ze Stroną oraz czyni to w sposób dobrowolny, przy czym taką wyrażoną zgodę Użytkownik może wycofać w każdej chwili, co nie wpływa na dalszą możliwość korzystania przez niego ze Strony w pełnym zakresie.
 • Realizacja usług w ramach umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem Strony Użytkownik Strony , nie może rozpocząć użytkowania Strony do zamawiania usług z Aplikacji i dalej z niej korzystać , bez uprzedniego złożenia przez Użytkownika Strony oświadczenia o akceptacji niniejszej Polityki Prywatności na podstawie zapoznania się z jej tekstem i za tym oświadczeniem o akceptacji niniejszej Polityki Prywatności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika Strony zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik Strony w celu dobrowolnego korzystania ze Strony , dobrowolnie podaje niezbędne dane osobowe potrzebne do korzystania ze Strony wprowadzając je na Stronie oraz przekazując je Administratorowi , ponadto dobrowolnie podaje na drodze wykonania tych samych czynności inne dane uzupełniające umożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcji Strony. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony przez Administratora , przetwarzania określonego w niniejszej Polityce Prywatności co do celu i zakresu, jest :
  a) poprzedzająca formalne zawarcie umów pośrednictwa z Administratorem i przewozu z Taksówkarzem a za tym korzystanie z tych usług za pomocą Strony , realizacja przez Użytkownika Strony procesu wprowadzania na Stronie swoich danych , w tym danych osobowych , a następnie podjecie przez niego czynności inicjujących mających ,na celu zażądanie od Administratora skorzystania ze Strony w celu zamawiania usług ( pole Zamawiam).
  b) konieczność i niezbędność prowadzenia procesów przetwarzania danych osobowych dla wykonania w sposób należyty przez Administratora usługi w oparciu o formalną umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem Strony a Administratorem ,obejmującą pośrednictwo Administratora w procesie zamawiania usługi przewozu przez Użytkownika Strony za pośrednictwem Strony u wykonującego tą usługę przewozu Taksówkarza.
  – Interesy prawne Użytkowników Strony , Administratora i Taksówkarzy.
  Podstawą dodatkową do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony przez Administratora jest ochrona interesów prawnych umów zawieranych na skutek zamówienia za pośrednictwem Strony przez Użytkownika Strony usług Administratora i Taksówkarza , w celu umożliwienia dochodzenia przez Użytkownika Strony roszczeń wobec Administratora lub Taksówkarza związanych ze świadczonymi przez nich usługami zamówionymi za pośrednictwem Strony lub dochodzenie roszczeń przez Administratora lub Taksówkarza wobec Użytkownika Strony związanych ze świadczeniem przez nich usług na rzecz Użytkownika Strony, zamówionych za pośrednictwem Strony. Podstawą dodatkową do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony przez Administratora jest ochrona interesu prawnego Administratora i Taksówkarzy polegającego na uniemożliwieniu złożenia ponownego zamówienia usług przez Użytkownika Strony , którego dane osobowe zostały usunięte przymusowo przez Administratora w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności , na skutek łamania przez Użytkownika Strony przepisów prawa lub rażącego naruszania zasad współżycia społecznego w związku z usługami zamówionymi przez Użytkownika za pośrednictwem Strony , a przez to stwarzającego zagrożenie dla wykonawców tych usług.

Administrator może dodatkowo udostępnić dane osobowe podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu takim jak:

 • Meta Platforms Ireland Limited, dalej Meta (dawniej: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii) – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Meta Pixel, Facebook Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);
 • Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak np.: Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;

Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej.Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/. W ramach Google Ads, Administrator korzysta z opcji konwersji  rozszerzonych. Funkcja ta umożliwia zbieranie zaszyfrowanych informacji gromadzonych na stronie konwersji (np. adresy e-mail pochodzące z formularzy kontaktowych), a następnie dopasowuje je do informacji o zalogowanych użytkownikach Google. Konwersja rozszerzona uzupełnia dotychczasowe tagi konwersji, wysyłając w postaci zaszyfrowanej dane o konwersjach ze Strony Internetowej do Google w sposób zapewniający ochronę prywatności. Funkcja konwersji rozszerzonych dba o poufność i bezpieczeństwo informacji, stosując najwyższe standardy branżowe – dane są szyfrowane przed przesłaniem ich do Google (algorytm szyfrowania jednokierunkowego o nazwie SHA256).
 5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej.W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
 6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 7. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 8. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Meta (Facebook’a), w tym z Facebook Pixel, Meta Pixel, które służy do działań marketingowych.
 9. Meta Pixel, Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 10. Administrator otrzymuje od Meta (Facebooka) jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Meta (Facebooku) , bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 11. Dane z Facebook Pixel, Meta Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 12. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 13. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Meta (Facebooka), dla których przetwarzania Administrator i Meta (Facebook) wspólnie określają środki i cele, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, Meta Platforms Ireland Limited.
 2. W przypadku Google LLC i Facebook Ireland Ltd. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta (Facebook Ireland Ltd.) wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Polityka Cookies

 1. Administratora wykorzystuje tzw. „cookies” (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny. 
 2. Istnieją różne rodzaje plików cookies. Najważniejszą różnicą jest to, że istnieją technicznie niezbędne i technicznie nieistotne cookies. Te dwa warianty są prawnie traktowane odmiennie. Pliki cookies, które są niezbędne do działania Serwisu, są uważane za niezbędne ze względów technicznych. Pliki cookie są uważane za technicznie niepotrzebne, jeśli są wykorzystywane do realizacji interesów ekonomicznych. Należą do nich na przykład: cookies z wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, itp.),  cookie z aplikacji do osadzania wideo, takich jak YouTube, cookies usług afiliacyjnych, cookies z usług retargetingu, cookies z usług remarketingowych. 
 3. Niezbędne pliki cookies to wszystkie pliki cookie, które są wymagane do działania Serwisu. Zgoda nie jest obowiązkowa dla tego typu plików cookie. 
 4. Analityczne pliki cookies to pliki cookie dla np. Google Analytics – czyli narzędzi analizujących zachowanie odwiedzających. Podlegają one zatwierdzeniu. 
 5. Marketingowe pliki cookie są zawsze używane, jeśli chodzi o reklamę online. Narzędzia te rejestrują zainteresowania odwiedzających witrynę, dzięki czemu dostosowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikom w różnych witrynach. Wśród tych narzędzi są np. Google AdWords. Podlegają one zatwierdzeniu. 
 6. Wykaz i opis poszczególnych cookies używanych w Serwisie znajduje się w ustawieniach cookies (ustawieni cookies) i tam Użytkownik może spersonalizować ustawienia cookies, uzyskać więcej informacji oraz wycofać lub zmodyfikować zgodę w dowolnym momencie. Ponowne wywołanie ustawień cookie możliwie jest po kliknięciu w „Zarządzaj Cookie” na dole każdej strony Serwisu. 
 7. Zaznaczając: „Tylko niezbędne cookies” w ustawieniach cookies, Użytkownik zgadza się na zapisywane na jego urządzeniu wyłącznie niezbędnych cookies koniecznych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.  
 8. Zaznaczając w ustawieniach cookies: „Akceptuj wszystkie cookies”, użytkownik zgadza się na zapisywanie na jego urządzeniu wszystkich cookies. 
 9. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji ustawień cookies lub przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 10. Użytkownik może dostosować ustawienia cookies Serwisu lub przeglądarki internetowej w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.   
 11. Użytkowników informuje się, że zmiana konfiguracji ustawień cookies Serwisu lub przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.  
 12. Użytkownikom wskazuje się także, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 13. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał, 
  b. obsługi liczników odwiedzin,  
  c. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu. 
 14. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
  – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 
  – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, 
  – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 
  – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
  – Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL