Regulamin Aplikacji

REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ W TAXI 800400400

I DEFINICJE POJĘĆ

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zamawiania taksówek za pośrednictwem aplikacji, prowadzonego przez spółkę pod firmą MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TELE TAXI 400 400 S.C. ZAMÓW BEZPŁATNIE 800 400 400 z siedzibą w Łodzi , ul. Dąbrowskiego 225/243, NIP: 7280017139, Regon: 470758632 zwaną dalej Spółką. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze Spółką: tel. +48426400500, adres poczty elektronicznej: taxi@400.pl .
 2. Regulamin: zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.
 3. OPST: system centralowy wykorzystywany przez Korporację.
 4. Aplikacja: oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. OPST.pl: zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc.
 6. Pasażer: osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 7. Taksówkarz: osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką, współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją, uprawniona do realizacji zamówień w ramach danej Korporacji.
 8. Korporacja: firma prywatna , stowarzyszenie lub zrzeszenie, współpracująca z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca zlecenia generowane z Aplikacji .
 9. Urządzenia mobilne: sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS, realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP .
 10. Przewóz: transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.
 11. Szacunkowy Koszt Przejazdu: obliczona przez Aplikację cena przejazdu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji , z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Orientacyjny Koszt Przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawą do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
 12. Cena Gwarantowana: cena obliczona na podstawie danych czasowych i adresowych wpisanych do Aplikacji przez pasażera. Cena Gwarantowana obowiązuje Taksówkarza oraz Pasażera i przy zachowaniu warunków umowy nie może być dowolnie zmieniana.
 13. Niniejszy regulamin dotyczy Korporacji Tele Taxi 400 400 oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z ich usług za pośrednictwem Aplikacji licencjonowanej przez OPST.pl .

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl
 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.
 3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.
 5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.
 6. Usługi przewozu osób taksówką realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług .
 7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera usługi przewozu, a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu zawarcia umowy o usługę przewozu pomiędzy Pasażerem, a Taksówkarzem.
 8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu lub Cenę Gwarantowaną.
 9. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje lub OPST.pl.

III. ROZLICZENIA

 1. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi przewozu jest umowa pomiędzy Taksówkarzem, a Pasażerem, zgodna z cennikiem stosowanym przez Korporację na danym obszarze jej działania.
 2. O ile Pasażer w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innym narzędziem płatniczym ponosi Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którymi się posługuje. Do płatności dochodzi zawsze po zakończeniu kursu. Płatność będzie dokonywana tylko za przejazdy zamówione za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji rozliczeń bezgotówkowych, kart, biletów, voucherów itp. o ile Korporacja umówiła z Pasażerem tą formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją.

Wycena przejazdu na podstawie aplikacji TAXI 800400400 :

Cena Gwarantowana:

 1. Obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Łodzi i Kielc. Podstawą do wyliczenia ceny gwarantowanej przez aplikację jest wpisanie przez Pasażera adresu rozpoczęcia kursu i adresu zakończenia kursu (bez przystanków).
 2. Podstawa do rozliczenia jest paragon z  kasy fiskalnej ustawionej na cenę umowną, zgodną z ceną gwarantowaną w aplikacji.
 3. Pasażer zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po zajęciu miejsca w taksówce) potwierdzić kierowcy formę rozliczenia za kurs – gotówka, karta, przejazd bezgotówkowy. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną. Cena Gwarantowana (umowna) możliwa jest jedynie przed rozpoczęciem kursu.
 4. Jeżeli Pasażer zadeklarował przejazd do punktu docelowego z uzyskaniem Ceny Gwarantowanej, a chce zmienić trasę przejazdu zobowiązany jest do poinformowania kierowcy o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu. Cena Gwarantowana wówczas nie obowiązuje, podstawą do rozliczenia będzie wskazanie taksometru.
 5. Zamówienia poza granice administracyjne Łodzi i Kielc lub bez wskazania adresu docelowego naliczane są zgodnie ze wskazaniem taksometru.

Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać:

 1. Gdy na żądanie Pasażer zmieni wpisaną do aplikacji przez siebie trasę.
 2. Gdy Pasażer spóźni się do taksówki więcej niż 5 minut liczonych od zadeklarowanej przez aplikację godziny podstawienia taksówki, gdy taksówka podjedzie przed jego upływem bądź od faktycznego czasu podstawienia taksówki pod wskazany adres.
 3. Gdy Pasażer zmieni godzinę/datę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i końcowego.
 4. Gdy Pasażer zamawiając przez Aplikację Taxi 800400400 nie wskaże adresu zakończenia kursu. Obowiązuje wówczas wskazanie taksometru zgodnie z obowiązującym rabatem.
 5. Gdy Pasażer zamawiając usługę przez Aplikację Taxi 800400400 wskaże adres zamówienia lub docelowy poza granicami administracyjnymi miast Łodzi i Kielc obowiązuje wówczas wskazanie taksometru zgodnie z obowiązującym rabatem.

Pasażer akceptując niniejszy regulamin potwierdza, że zapoznał się z jego treścią.

MPT Tele Taxi 400 400 s.c. zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości obowiązującego
rabatu w aplikacji Taxi 800400400 ze wskazaniem na określone dni tygodnia i godziny.

Wycena przejazdów realizowana jest na podstawie następujących stawek:
Taryfa I (dni powszednie w godz. 6-22) – 1km/2,70 PLN
Taryfa II (święta i w godz. 22-6) – 1km/4,05 PLN
Taryfa III (poza granicami administracyjnymi w dni powszednie godz. 6-22) – 1km/5,40 PLN
Taryfa IV (poza granicami administracyjnymi w święta i godz. 22-6) – 1km/8,10 PLN
Opłata początkowa – 7,50 PLN
Opłata czasowa – 1 godzina /45,00 PLN

Podstawowa usługa aplikacji Taxi 800400400 polega na wysłaniu taksówki pierwszej z kolejki taksówek z rejonu zamówienia. Jeżeli takiego auta nie ma aplikacja wyszukuje taxi w
promieniu 1,5 km. Jeżeli w jednym i drugim przypadku nie ma wolnej taksówki informujemy w aplikacji o tym fakcie klienta.

Cennik usług dodatkowych:

Taxi kombi – +10 PLN
Taxi VAN 5-6 osób – +15 PLN
Taxi VAN 6-8 – + 25 PLN
Zwierzęta – +6 PLN
Kurier – min 30 PLN
Taxi Bagażowe ładowność do 1,5t – 75 PLN/h

Reklamacje:
Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres e-mail: reklamacje@400.pl lub sekretariat@
400.pl ze wskazaniem numeru telefonu osoby zamawiającej, adresu, daty, godziny i skanu
paragonu fiskalnego z przejazd.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu Mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji.
 2. Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług przewozu w Korporacji, realizowanych przez współpracującego z nią Taksówkarza.
 3. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym osobom w celu nieautoryzowanego jej użycia.
 4. Profil Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie udostępniane wszelkim innym osobom.
 5. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informację zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikację zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o aktualnym położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie wydawania zlecenia do Taksówkarza realizującego usługę.
 7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na Niego Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres email Korporacji, za pośrednictwem której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy .
 8. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub OPST.pl, gdy:
  • Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem.
  • Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl.
  • Pasażer zamawia usługi przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie odmawia zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu.
 9. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu Aplikacji, odpowiednio Korporacja powiadomi Pasażera SMS-em lub emailem.
 10. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą z użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.
 11. OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem Aplikacji , w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją, udziela jedynie zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 12. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą też odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących narzędzia płatnicze .
 13. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym , na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.
 14. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl, zastrzegą sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji Aplikacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji usługi przewozu Pasażera, będą przetwarzane, gromadzone, przechowywane i administrowane przez Korporacje wykorzystujące programy systemu OPST i współpracujące z OPST.pl, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie przez Korporacje danych osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji usług przewozu oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi przewozu, tudzież w celach poznawczych i marketingowych wiążących się z pracą Aplikacji na potrzeby Korporacji.
 3. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji, przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Korporacje danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji niezgodnie Regulaminem oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu.
 5. Pasażer w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych, na drodze przesyłania oświadczenia takiej woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji.
 6. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację, będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera, uniemożliwiającą zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.