REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ
W TELE TAXI 400 400

 

I DEFINICJE POJĘĆ

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zamawiania taksówek za pośrednictwem aplikacji, prowadzonego przez spółkę pod firmą MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TELE TAXI 400 400 S.C. ZAMÓW BEZPŁATNIE 800 400 400 z siedzibą w Łodzi , ul. Dąbrowskiego 225/243, NIP: 7280017139, Regon: 470758632 zwaną dalej Spółką. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze Spółką: tel. +48426400400, adres poczty elektronicznej: taxi@400.pl .
 2. Regulamin : zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.
 3. OPST : system centralowy wykorzystywany przez Korporację.
 4. Aplikacja : oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 5. OPST.pl : zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc.
 6. Pasażer : osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych , na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 7. Taksówkarz : osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką , współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją , uprawniona do realizacji zamówień w ramach danej Korporacji , wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.
 8. Korporacja : firma prywatna , stowarzyszenie lub zrzeszenie, współpracująca z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca zlecenia generowane z Aplikacji .
 9. Urządzenia mobilne : sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS , realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP .
 10. Przewóz : transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.
 11. Przybliżony Koszt Przejazdu : obliczona przez Aplikację cena przejazdu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji , z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony Koszt Przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawą do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
 12. Niniejszy regulamin dotyczy Korporacji Tele Taxi 400 400 oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z ich usług za pośrednictwem Aplikacji licencjonowanej przez OPST.pl .

II. ZASADY OGÓLNE

1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl
2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie , powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo
całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.
3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i
odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd
bezpłatnie.
5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji .
6. Usługi przewozu osób taksówką realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to
Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług .
7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera
usługi przewozu , a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu
zawarcia umowy o usługę przewozu pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.
8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.

9. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę , a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje lub OPST.pl.

III. ROZLICZENIA

1. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi przewozu jest umowa pomiędzy
Taksówkarzem a Pasażerem , zgodna z cennikiem stosowanym przez daną Korporację.
2. O ile klient w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym , po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innym narzędziem płatniczym ponosi lub nie Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego , którymi się posługuje. Do płatności dochodzi zawsze po zakończeniu kursu. Płatność będzie dokonywana tylko za konkretne kursy z aplikacji.

3. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji
rozliczeń bezgotówkowych, biletów, voucherów itp. , o ile Korporacja umówiła z Pasażerem tą
formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją.

Wycena przejazdu na podstawie aplikacji TELE TAXI 400 400 :

Cena Gwarantowana:
1. Obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Łodzi i Kielc. Podstawą do
wyliczenia ceny gwarantowanej przez aplikację jest wpisanie przez zamawiającego
adresu rozpoczęcia kursu i adresu zakończenia kursu(bez przystanków).
2. Podstawa do rozliczenia jest paragon taksometru ustawiony na cenę umowną,
zgodną z ceną gwarantowaną w aplikacji Tele Taxi 400 400.
3. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursu (po wejściu do taksówki)
potwierdzić kierowcy formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę
działania taksometru, w którym wprowadzić można rabat lub cenę gwarantowaną
(cena umowna) jedynie przed rozpoczęciem kursu.
4. Jeżeli klient zadeklarował przejazd do punktu docelowego z uzyskaniem ceny
gwarantowanej a chce zmienić trasę przejazdu zobowiązany jest do poinformowania
kierowcy o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu. Cena gwarantowana wówczas nie
obowiązuje, podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru z ustalonym rabatem.
5. Zamówienia poza granice administracyjne Łodzi i Kielc lub bez wskazania adresu
docelowego naliczane są zgodnie ze wskazaniem taksometru z udzielonym właściwym
rabatem.

Przypadki, w których Cena Gwarantowana przestaje obowiązywać:
1. gdy na żądanie klienta kierowca zmieni wybraną przez siebie trasę.
2. gdy klient spóźni się do taksówki dłużej niż 10 minut liczonych od zadysponowanej
godziny podstawienia taksówki;
3. zmieni godzinę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i
końcowego;

4. Klient zmieni formę rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z
podpisanej Umowy
5. gdy klient zamawiając przez Aplikację Tele Taxi 400 400 nie wskaże adresu
zakończenia kursu. Obowiązuje wówczas wskazanie taksometru zgodnie z
obowiązującym rabatem którego wysokość może wynieść do 30%.
6. gdy klient zamawiając przez Aplikację Tele Taxi 400 400 wskaże adres zamówienia
lub docelowy poza granicami administracyjnymi miast Łodzi i Kielc obowiązuje
wówczas wskazanie taksometru zgodnie z obowiązującym rabatem którego wysokość
może wynieść do 30%.

Harmonogram wysokości udzielanego rabatu w wycenie przejazdu aplikacji Tele Taxi 400
400 uwzględnia wysokość udzielanego rabatu w określonych godzinach i dniach tygodnia z
uwzględnieniem dni świątecznych.
Harmonogram rabatu wyceny aplikacji Tele Taxi 400 400 zamieszczany jest w regulaminie
aplikacji ze wskazaniem terminu obowiązywania od dnia do dnia danego miesiąca i roku.

Klient chcąc sprawdzić wysokość udzielanego rabatu w aplikacji może to zrobić odczytując
niniejszy regulamin.

Klient akceptując niniejszy regulamin potwierdza jego przeczytanie.

MPT Tele Taxi 400 400 s.c. zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości obowiązującego
rabatu w aplikacji Tele Taxi 400 400 ze wskazaniem na określone dni tygodnia i godziny.
Zmiany mogą być dokonywane w dobrowolnym terminie z wyprzedzeniem minimum 24
godzin przed planowaną zmianą wysokości rabatu.

Klient o zmianie wysokości rabatu w aplikacji Tele Taxi 400 400 informowany jest w tym
regulaminie.

Wycena przejazdów realizowana jest na podstawie następujących stawek wyjściowych:
Taryfa I 1km/2,70 PLN
Taryfa II 1km/4,05 PLN
Taryfa III 1km/5,40 PLN
Taryfa IV 1km/8,10 PLN
Opłata początkowa 7,50 PLN
Opłata czasowa 1 godzina /45,00 PLN
Wysokość udzielanego rabatu na podstawie którego następuje wyliczenie kosztu przejazdu
na zamówienia przez aplikację Tele Taxi 400 400:

Podstawowa usługa Tele Taxi 400 400 polega na wysłaniu taksówki pierwszej z kolejki
taksówek z rejonu zamówienia, jeżeli takiego auta nie ma system wyszukuje auta w
promieniu 1,5 km. Jeżeli w jednym i drugim przypadku nie posiadamy wolnej taksówki
informujemy w aplikacji o tym fakcie klienta.

Cennik usług dodatkowych:
Przesłona-zgodnie z harmonogramem rabatów.
Kierowca niepalący – zgodnie z harmonogramem rabatów.
Bagaż– niedostępna
Kombi– dostępna – dopłata 6 ZŁ
Zwierzęta – dostępna bez rabatu
Klimatyzacja– z rabatem jaki przewiduje apk
Angielski -z rabatem jaki przewiduje apk
Zakupy/przesyłki – regulamin i ceny dostępny po wybraniu w cechach aplikacji opcji ZAKUPY

Rozbieżności między ceną gwarantowaną a ceną końcową przejazdu występują, gdy założenia przejazdu zadeklarowanego w aplikacji takie jak czas trwania, czy dystans podróży
– nie zostaną spełnione. Wśród przyczyn zaistnienia różnicy upatrywać więc możesz:
-Wskazanie nowego adresu końcowego i/lub dodatkowe przystanki przejazdu wiążą się zazwyczaj z koniecznością pokonania dystansu dłuższego niż założony pierwotnie, czy zmianą
czasu jego trwania. Tym samym cena gwarantowana nie obowiązuje i podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru zgodnie z ustaloną wysokością rabatu.
-Zmian trasy pierwotnie zadeklarowanej w aplikacji, również niezwiązana ze zmianą celu podróży, ponownie doprowadzić może do wydłużenia dystansu przejazdu ponad prognozowany oraz zmiany jego czasu trwania.
-Wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w ruchu drogowym:
Utrudnienia w ruchu drogowym które doprowadzą do uniemożliwienia zakończenia przejazdu w planowanym miejscu lub jego realizację w ogóle. Dotyczy to wyłącznie wydarzeń które nastąpiły w danej chwili i są nie ujęte w regulaminie a spowodowały taką sytuację.
-Uszkodzenia lub zabrudzenie auta:
Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia strat finansowych kierowcy wynikających z winy zamawiającego. W przypadku nie rozwiązania sprawy polubownie przez strony tj. kierowca –
klient, sprawa kierowana do odpowiednich służb zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
-Dodatkowe opłaty na trasie przejazdu:
Przejazd na niektórych odcinkach wymaga uiszczenia przez kierowcę opłaty (np. opłata lotniskowa, parkingowa, autostradowa) Koszt taki ponosi klient dodatkowo do wskazanej
ceny ustalonej lub ceny wynikającej ze wskazań z taksometru.

Reklamacje:
Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres e-mail: reklamacje@400.pl lub sekretariat@
400.pl ze wskazaniem numeru telefonu osoby zamawiającej, adresu, daty, godziny i skanu
paragonu z przejazdu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie
instaluje na Urządzeniu Mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania
się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z urządzenia mobilnego lub
czasowo przez zamknięcie Aplikacji.

2. Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu
rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu , Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za
pośrednictwem Aplikacji usług przewozu w Korporacji, realizowanych przez współpracującego
z nią Taksówkarza.
3. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym
osobom w celu nieautoryzowanego jej użycia.
4. Profil Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie
udostępniane wszelkim innym osobom.
5. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informację
zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikację zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o aktualnym
położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie wydawania
zlecenia do Taksówkarza realizującego usługę.
7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na Niego Aplikacji
powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres emailowy Korporacji, za pośrednictwem
której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy .
8. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub
OPST.pl , gdy:
9. Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem
10. Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl
11. Pasażer zamawia usługi przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w
trakcie realizacji zlecenia lub nie odmawia zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji , o
ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu.
12. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu Aplikacji, odpowiednio Korporacja powiadomi
Pasażera SMS-em lub emailem .
13. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą z
użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.
14. OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z
wykorzystywaniem Aplikacji , w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją
, udziela jedynie zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z
Regulaminem.
15. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą też odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na
skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych
danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących
narzędzia płatnicze .
16. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym , na którym
jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.
17. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl , zastrzegą sobie prawo , w związku z
prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji , serwisem lub administracją
sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy
też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji
Aplikacji .

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe , niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji usługi przewozu
Pasażera , będą przetwarzane , gromadzone , przechowywane i administrowane przez
Korporacje wykorzystujące programy systemu OPST i współpracujące z OPST.pl , zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na
przetwarzanie , gromadzenie , przechowywanie i administrowanie przez Korporacje danych
osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji usług

przewozu oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie
niezbędnym do wykonania danej usługi przewozu , tudzież w celach poznawczych i
marketingowych wiążących się z pracą Aplikacji na potrzeby Korporacji.
3. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego
danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na
adres emailowy lub pocztowy Korporacji , przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje
ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Korporacje
danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem
Aplikacji niezgodnie Regulaminem oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu.
5. Pasażer każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie ,
przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych , na drodze przesyłania
oświadczenia takiej woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji .
6. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie,
gromadzenie , przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację ,
będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera, uniemożliwiającą
zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.
VI. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU
1. Dokonanie przez Pasażera rejestracji Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.
3. Korporacja , w porozumieniu z OPST.pl , zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
4. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie , a wszelkie spory będą rozstrzygane na
drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Korporacji.

Witamy, w czym możemy Ci dzisiaj pomóc?